Terms Of Service

การคลิกยอมรับที่หน้าเว็บเพจของบริษัทหรือการเข้าถึงหรือการใช้บริการของบริษัทแสดงว่าคุณตกลงว่า คุณได้อ่าน เข้าใจและเห็นด้วยในการผูกพันกับสัญญาฉบับนี้ หากคุณไม่เห็นด้วย คุณจะไม่สามารถใช้บริการของบริษัทได้

1. บริการ

Loadfinder (“บริษัท”) นำเสนอบริการต่างๆ ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.loadfinder.com และแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ Loadfinder ยังให้บริการในส่วนของแพลตฟอร์มออนไลน์และแพลตฟอร์มบนโทรศัพท์มือถือ (“บริการ”) อีกด้วย ระบบของบริษัทจะทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ค้นหาและผู้อำนวยความสะดวกในการจับคู่ความต้องการของผู้ส่งสินค้ากับผู้รับขนส่งในการระวางสินค้าและการจัดส่งสินค้าโดยที่ผู้ส่งสินค้าสามารถยื่นคำร้องสำหรับการระวางสินค้าและการจัดส่งสินค้า (“การจัดส่ง) ได้ ระบบและเว็บไซต์ของบริษัทจะทำหน้าที่เป็นห้องสนทนาสำหรับผู้ส่งสินค้ากับผู้รับขนส่งในการร้องขอและการเสนอราคาตามลำดับ ไปจนถึงการตกลงเรื่องราคาและเงื่อนไขต่างๆ อันนำไปสู่ข้อตกลงอันเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการในแต่ละงานของผู้รับขนส่ง ทั้งนี้ Loadfinder เป็นผู้อำนวยความสะดวกที่เป็นกลางในขณะที่ผู้รับขนส่งรับทราบและตกลงว่า Loadfinder ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงในการทำธุรกรรมและการจัดการต่างๆ ระหว่างผู้ส่งสินค้ากับผู้รับขนส่ง

2. คำจำกัดความและการตีความ

 "ผู้รับขนส่ง" หมายถึง รถบรรทุกพร้อมอำนวจในการปฏิบัติงานซึ่งออกให้โดยกรมการขนส่งทางบกสำหรับผู้ปฏิบัติงานในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังหมายรวมถึงคนขับรถของผู้รับขนส่งไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือผู้รับจ้างอิสระก็ตาม ตัวแทน เจ้าพนักงานและตัวแทนของผู้รับขนส่ง โดยผู้รับขนส่งซึ่งสามารถเข้าถึงหรือใช้งานบริการถือเป็นผู้รับจ้างอิสระและยังคงต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในส่วนของการคัดกรอง การเลือก การว่าจ้าง การฝึกอบรม การควบคุมดูแล การจัดการ การมอบหมายและการจัดส่งคนขับรถ ผู้รับขนส่งจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในส่วนของการตรวจสอบและการบำรุงรักษาอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมของยานยนต์ ผู้รับขนส่งจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในส่วนของการกระทำของตนเองรวมถึงการละเว้น การฝึกอบรม การมองข้าม การร้องเรียนกับผู้ออกกฎระเบียบ ข้อกำหนดเรื่องความปลอดภัย การจัดการกับอุปกรณ์ของผู้รับขนส่ง บริการ คนขับรถ พนักงาน ผู้รับจ้าง ตัวแทนและลูกจ้าง ผู้รับขนส่งจะต้องสามารถควบคุมวิธีการและผลลัพธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานการบริการการระวางสินค้าและการจัดส่งสินค้าและยังมีหน้าที่ในการให้ คงไว้ จัดการและควบคุมอุปกรณ์ บุคลากรและความชำนาญการซึ่งจำเป็นต้องมีในการระวางสินค้าของผู้ส่งสินค้าแต่เพียงผู้เดียว อนึ่ง Loadfinder ไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้ส่งสินค้ารายใดและไม่มีผู้รับขนส่งรายใดที่เป็นตัวแทนของ Loadfinder เช่นกัน

"บริการ" หมายถึง บริการการระวางสินค้า (และบริการอื่นๆ) ที่ผู้รับขนส่งนำเสนอและ/หรือมอบให้แก่ผู้ใช้งานรายหนึ่งรายใดหรือผู้ใช้งานหลายคน

"เว็บไซต์" หมายถึง เว็บไซต์ซึ่งได้รับการดำเนินการโดย Loadfinder ที่ loadfinder.co.th

ผู้ส่งสินค้า หมายถึง ผู้ส่งสินค้าหรือลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จับต้องได้หรือการระวางสินค้าและ/หรือคู่สัญญาใดก็ตามที่กระทำการในนามของเจ้าของหรือบุคคลซึ่งมีผลประโยชน์ในทางกฎหมายในสินค้าและมีอำนาจในการสั่งงานหรือมีสิทธิ์หรือมีข้อผูกมัดภายใต้สัญญาการขนส่งซึ่งทำร่วมกับบริษัท ทั้งนี้ ผู้ส่งสินค้าเป็นบุคคลหรือผู้ที่มองหาการระวางสินค้าโดยผู้รับขนส่งที่ได้รับอนุญาต

ผู้ใช้งานหมายถึง บุคคลหรือบริษัทซึ่งเข้าถึงหรือใช้งานบริการ บุคคลดังกล่าวสามารถเป็นผู้รับขนส่งหรือผู้ส่งสินค้าได้เช่นกัน

3. ความสัมพันธ์/การไม่มีตัวแทน

 • Loadfinder อยู่ในฐานะของผู้ให้บริการ Loadfinder เป็นผู้ให้บริการอิสระซึ่งให้บริการในนามของผู้รับขนส่ง อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อใดในสัญญาฉบับนี้ที่ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์เชิงการจ้างงาน การร่วมค้า การร่วมกิจการ การเป็นหุ้นส่วนหรือการสร้างความสัมพันธ์ใดก็ตามระหว่าง Loadfinder กับผู้รับขนส่ง
 • ผู้รับขนส่งให้อนุญาตแก่ Loadfinder ในการกระทำการใดให้แก่ผู้รับขนส่งซึ่งรวมถึงการดำเนินการในส่วนของงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและการออกเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการแจ้งค่าบริการ นอกจากนี้ ผู้รับขนส่งยังให้อนุญาตแก่ Loadfinder ในการได้รับหนังสือรับรองการประกันภัย หรืออำนาจในการขนส่งสินค้าโดยยานยนต์และเอกสารทางการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้รับขนส่งตามที่กำหนด
 • ผู้รับขนส่งรับทราบและตกลงว่า Loadfinder ไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้ส่งสินค้า

4. ความรับผิดชอบ/การรับประกันของผู้รับขนส่งและผู้ส่งสินค้า

 • ผู้รับขนส่งขอรับรองว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจเต็มในการเข้าทำสัญญาฉบับนี้ตลอดจนสามารถทำการมอบหมายต่างๆ ตามที่กำหนดได้
 • ผู้รับขนส่งตกลงว่าจะคงไว้ซึ่งใบอนุญาตและหนังสืออนุญาตต่างๆ ในการทำธุรกิจในการเป็นผู้รับขนส่งด้วยยานยนต์ในส่วนของการดำเนินการตามที่กำหนดอีกทั้งยังตกลงว่าจะคงไว้ซึ่งความรับผิดและการประกันภัยสินค้า
 • Loadfinder จะต้องได้รับการปกป้องในขณะที่ผู้รับขนส่งจะต้องชดใช้ให้แก่ Loadfinder เช่นกัน
 • ในกรณีที่เกิดการร้องเรียนใดๆ ก็ตามซึ่งเกิดจากการที่ผู้รับขนส่งไม่สามารถปฏิบัติตามความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ได้ ผู้รับขนส่งตกลงว่าจะมอบเอกสารทั้งหมดตามที่ได้รับการร้องขอจากบริษัทและรับทราบว่า การร้องขอเอกสารดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
 • ผู้รับขนส่งตกลงว่าจะไม่กีดขวางการยืนยันอัตรา ใบตราส่งสินค้า สิทธิ์ในการชำระเงินหรือใบแจ้งหนี้ (เรียกรวมกันว่า “ใบแจ้งหนี้”) รวมถึงขอรับรองและขอรับประกันว่า จะไม่มีการเรียกร้องสินไหมทดแทนล่วงหน้ารวมถึงการมีสิทธิ์หรือผลประโยชน์ในใบแจ้งหนี้ดังกล่าว
 • การทำธุรกรรมต่างๆ ซึ่งได้รับการอำนวยความสะดวกผ่านทางเว็บไซต์และระบบถือเป็นที่สิ้นสุดและจะไม่มีการยกเลิกใดที่จะสามารถได้รับการดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์หรือระบบได้โดยหากผู้รับขนส่งมีความประสงค์ที่จะยกเลิกงานหรือในกรณีที่ไม่สามารถทำงานได้สำเร็จลุล่วงก็ตาม กระบวนการรวมถึงสิทธิ์และการแก้ไขเยียวยาสำหรับคู่สัญญาจากผู้รับขนส่งจะได้รับการกำหนดขึ้น
 • หากเกิดข้อพิพาทขึ้นระหว่างผู้ส่งสินค้ากับผู้รับขนส่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานและ Loadfinder ยืนยันการร้องเรียนโดยผู้ส่งสินค้าซึ่งระบุว่าผู้รับขนส่งได้แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานที่ไม่ดี Loadfinder สามารถระงับ บอกเลิกหรือกำหนดข้อผูกพันเพิ่มเติมให้แก่ผู้รับขนส่งโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้รับขนส่งทราบได้
 • ผู้รับขนส่งมีสิทธิ์ในการตอบกลับการร้องเรียนของผู้ส่งสินค้าในส่วนของผลตอบรับที่ปรากฏในที่สาธารณะได้ โดยคำตอบที่ใดที่เป็นการละเมิดกฎของเว็บไซต์ Loadfinder อาจนำไปสู่การระงับ การบอกเลิกหรือการเพิ่มบทลงโทษให้แก่ผู้รับขนส่งโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้รับขนส่งทราบได้
 • ผู้รับขนส่งขอรับประกันว่า ผู้รับขนส่งไม่มีข้อผูกพันหรือข้อผูกมัดใดมาก่อน (และจะไม่รับหรือดำเนินการในส่วนของข้อผูกพันใด) ที่จะขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องหรือขัดขวางการปฏิบัติตามข้อผูกพันของผู้รับขนส่งตามสัญญาฉบับนี้
 • ผู้รับขนส่งขอรับประกันว่า ผู้รับขนส่งจะดำเนินการอย่างเป็นมืออาชีพและสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมและอาชีพในระดับสูงโดยบุคลากรซึ่งได้รับการฝึกอบรมตามที่กำหนดและมีภูมิหลัง ประสบการณ์ ความรู้เชิงเทคนิคและทักษะต่างๆ ในการให้บริการของผู้รับขนส่ง
 • ผู้รับขนส่งขอรับประกันว่า ผู้รับขนส่งไม่ได้ถูกกีดขวางทางกฎหมายหรือถูกกีดขวางในด้านอื่นๆ ซึ่งจะทำให้ผู้รับขนส่งไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันของสัญญาฉบับนี้ได้อย่างเต็มที่
 • ผู้รับขนส่งขอรับประกันว่า ผู้รับขนส่งสามารถปฏิบัติงานตามราคาที่เสนอไปให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างเต็มที่
 • ผู้รับขนส่งขอรับประกันว่า บุคลากรของผู้รับขนส่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการนำเสนอและการให้บริการของผู้รับขนส่งได้ตลอดเวลา
 • ผู้รับขนส่งขอรับประกันว่า บุคลากรของผู้รับขนส่งจะใช้ทักษะระดับสูง การดูแลและความเป็นมืออาชีพในการให้บริการของผู้รับขนส่งแก่ผู้ส่งสินค้าทุกราย
 • ผู้รับขนส่งขอรับประกันว่า ผู้รับขนส่งจะตรวจสอบให้แน่ใจว่า ข้อมูลทั้งหมด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดในส่วนของข้อมูลที่กำหนดไว้ในการสมัครเพื่อการลงทะเบียนเป็นผู้รับขนส่ง) ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติและความสามารถของผู้รับขนส่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงในทุกด้าน ทั้งนี้ ผู้รับขนส่งตกลงว่าจะปรับปรุงความสมบูรณ์ของข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาของการใช้งานระบบของผู้รับขนส่ง
 • ผู้รับขนส่งขอรับประกันว่า ผู้รับขนส่งจะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของผู้รับขนส่งรวมถึงกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัว
 • ผู้รับขนส่งขอรับประกันว่า ผู้รับขนส่งจะไม่ใช้เว็บไซต์หรือระบบในการจัดหาการจัดการหรือการขนส่งสินค้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผู้รับขนส่งทราบ สงสัยหรือควรจะทราบหรือสงสัยในผู้ส่งสินค้าที่ไม่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์
 • ผู้รับขนส่งและผู้ส่งสินค้าขอรับประกันว่า ผู้รับขนส่งและผู้ส่งสินค้าจะไม่ใช้เว็บไซต์หรือระบบเพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดในส่วนของการลงข้อมูลที่ก่อให้เกิดความผิดทางอาญาบนเว็บไซต์
 • ผู้รับขนส่งและผู้ส่งสินค้าขอรับประกันว่า ผู้รับขนส่งและผู้ส่งสินค้าจะไม่ใช้คุณลักษณะใดของเว็บไซต์ในการส่งอีเมลขยะในเชิงพาณิชย์ไปให้ผู้ส่งสินค้าของเว็บไซต์หรือระบบไม่ว่าจะเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มบุคคลก็ตาม
 •  ผู้รับขนส่งและผู้ส่งสินค้าขอรับประกันว่า  ผู้รับขนส่งและผู้ส่งสินค้าจะไม่ทำสำเนา แปลความ ทำซ้ำ สื่อสารกับสาธารณะ ปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงสิ่งใดก็ตามบนเว็บไซต์หากไม่ได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Loadfinder
 • ผู้รับขนส่งและผู้ส่งสินค้าขอรับประกันว่า ผู้รับขนส่งและผู้ส่งสินค้าจะไม่ใช้สิ่งใดก็ตามบนเว็บไซต์เพื่อหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือกิจการ (ไม่ว่าจะเพื่อกำไรหรือสิ่งใดก็ตาม) ซึ่งเป็นการแข่งขันกับ Loadfinder
 • ผู้รับขนส่งและผู้ส่งสินค้าขอรับประกันว่า ผู้รับขนส่งและผู้ส่งสินค้าจะไม่ลงข้อมูลหรือเผยแพร่สิ่งใดก็ตามที่มีหนอนคอมพิวเตอร์ ไวรัสหรือโปรแกรมที่ประสงค์ร้ายหรือเป็นอันตรายบนเว็บไซต์
 • ผู้รับขนส่งและผู้ส่งสินค้าขอรับประกันว่า ผู้รับขนส่งและผู้ส่งสินค้าจะไม่ดำเนินการใดที่เป็นการโหลดขนาดใหญ่ที่ไม่สมเหตุสมผลหรือไม่เหมาะสมบนโครงสร้างพื้นฐานของ Loadfinder
 • ผู้รับขนส่งและผู้ส่งสินค้าขอรับประกันว่า ผู้รับขนส่งและผู้ส่งสินค้าจะไม่สร้างความเสียหาย ดัดแปลง ยุ่งเกี่ยว ขัดขวางหรือทำลายไฟล์ ข้อมูล รหัสผ่าน อุปกรณ์หรือทรัพยากรที่เป็นของ Loadfinder หรือกระทำการใดก็ตามที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของเว็บไซต์
 • ผู้รับขนส่งและผู้ส่งสินค้าขอรับประกันว่า ผู้รับขนส่งและผู้ส่งสินค้าจะไม่ใช้เว็บไซต์ไปข้องเกี่ยวกับการทำการตลาดออนไลน์ที่หลอกลวงหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • ผู้รับขนส่งและผู้ส่งสินค้าขอรับประกันว่า ผู้รับขนส่งและผู้ส่งสินค้าจะไม่ใช้เว็บไซต์ในการส่งอีเมลขยะ สแปม จดหมายลูกโซ่หรือเกี่ยวข้องกับเทคนิคหรือวิธีการส่งอีเมลขยะจำนวนมาก
 • ผู้รับขนส่งและผู้ส่งสินค้าขอรับประกันว่า ผู้รับขนส่งและผู้ส่งสินค้าจะให้รายละเอียดการติดต่อที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่ Loadfinder เมื่อใช้ระบบในการทำให้ผู้ใช้งานสามารถติดต่อผู้รับขนส่งตามที่ได้รับการร้องขอ
 • ผู้รับขนส่งและผู้ส่งสินค้าขอรับประกันว่า ผู้รับขนส่งและผู้ส่งสินค้าจะไม่ใช้เว็บไซต์หรือระบบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผิดกฎหมายหรือสินค้าต้องห้ามทั้งในการขนส่งจริงหรือการเสนอการขนส่งดังกล่าวก็ตาม
 • ผู้ส่งสินค้าขอรับประกันว่า ผู้ส่งสินค้าจะดำเนินการและชำระเงินสำหรับการทำธุรกรรมใดก็ตามที่ได้ตกลงไว้กับผู้รับขนส่งโดยใช้เว็บไซต์และระบบ
 • ผู้ส่งสินค้าขอรับประกันว่า ผู้ส่งสินค้าจะไม่ใช้เว็บไซต์หรือระบบในการจัดหาการจัดการหรือการขนส่งสินค้าในส่วนที่ผู้ส่งสินค้าไม่มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิ์

5. การชำระเงิน

 • บริการจะได้รับการรับประกันเมื่อผู้ส่งสินค้ายอมรับการเสนอราคาของผู้รับขนส่งและชำระค่าธรรมเนียมเข้าในบัญชีของ Loadfinder
 • Loadfinder จะคิดค่าธรรมเนียมการจองกับผู้รับขนส่งสำหรับแต่ละงานซึ่งผู้รับขนส่งเสนอราคาได้สำเร็จ ทั้งนี้ Loadfinder อาจหักค่าธรรมเนียมการจองจากค่าธรรมเนียมซึ่งอยู่ในบัญชีของ Loadfinder สำหรับการเสนอราคาที่สำเร็จได้
 • ในการจัดส่งสินค้าแต่ละครั้ง ผู้ส่งสินค้าจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมตามที่ระบุไว้ให้แก่ผู้ส่งสินค้าก่อนการยอมรับการจัดส่งสินค้าตามการให้บริการ (“ค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้า”) ให้แก่ Loadfinder รวมถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมซึ่งเกิดขึ้นกับผู้ส่งสินค้าในการจัดส่งสินค้าให้สำเร็จ
 • เมื่อค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้าได้รับการดำเนินการแล้ว Loadfinder จะแสดงหน้าจอการชำระเงินที่สมบูรณ์ซึ่งเป็นใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ส่งสินค้า ผู้ส่งสินค้าควรพิมพ์หรือบันทึกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวไว้เป็นบันทึกหรือการอ้างอิงของตนเอง
 • ในการจัดส่งสินค้าแต่ละครั้ง Loadfinder จะชำระเงินค่าธรรมเนียมตามที่ระบุไว้ให้แก่ผู้รับขนส่งเมื่อผู้รับขนส่งยอมรับและทำการจัดส่งสินค้า
 • ผู้ใช้งานตกลงว่า ผู้ใช้งานจะรับผิดชอบในส่วนของการเรียกเก็บและ/หรือการชำระภาษีทั้งหมดซึ่งผู้ใช้งานต้องรับผิดในการตัดสินคดีซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้บริการในขณะที่ Loadfinder ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในส่วนของการเรียกเก็บ การรายงาน การชำระเงินหรือการจัดส่งภาษีดังกล่าวไปให้ผู้ใช้งาน

6. เหตุสุดวิสัย

 • Loadfinder ไม่จำเป็นต้องรับผิดในส่วนของความล้มเหลวหรือความล่าช้าใดก็ตามในการปฏิบัติตามข้อผูกพันให้แก่ผู้ใช้งานหากความล้มเหลวหรือความล่าช้าดังกล่าวเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมโดยสมเหตุสมผลของ Loadfinder ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดในส่วนของเหตุสุดวิสัยหรือสาเหตุอื่นๆ รวมถึงความขัดข้องเชิงกล อิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสารหรือความล้มเหลวของซัพพลายเออร์ของบริษัทอื่น  
 • Loadfinder ไม่จำเป็นต้องรับผิดในส่วนของความเสียหายหรือการสูญเสียใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับหรือเกิดขึ้นโดยบังเอิญในส่วนของข้อมูลของบุคคลอื่นหรือบริการของบริษัทอื่นที่ได้รับการมอบให้โดยหรือผ่านเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ที่ข้องเกี่ยวกับไม่ว่าจะเชื่อมโยงไปถึงหรือเชื่อมโยงมาจากเว็บไซต์ของ Loadfinder ก็ตาม
 • Loadfinder อาจจะให้ลิงก์(links) และพอยน์เตอร์ (pointers) แก่เว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งได้รับการดูแลโดยบุคคลอื่นหรือใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ของบุคคลอื่นซึ่งไม่ได้อยู่ในการควบคุมดูแลของ Loadfinder ทั้งนี้ Loadfinder ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในส่วนของเนื้อหาซึ่งเป็นข้อมูลของบุคคลอื่น เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงหรือลิงก์ของเว็บไซต์ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง

7. การรักษาความลับ

เพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของสัญญาฉบับนี้ “การรักษาความลับ” จะหมายถึงและรวมถึงข้อมูล ข้อเท็จจริงหรือความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Loadfinder ตลอดจนธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลิตภัณฑ์ เทคนิคการจัดทำโปรแกรม ลูกค้า ซัพพลายเออร์ เทคโนโลยีหรือการวิจัยและการพัฒนาที่ได้รับการเปิดเผยให้แก่ผู้รับขนส่งหรือ ผู้รับขนส่งเข้าถึงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของ Loadfinder อย่างไรก็ตาม ตามเงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญาฉบับนี้ การรักษาความลับจะไม่รวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้:

 

(ก) ข้อมูลซึ่งเป็นหรือกลายเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณสมบัติซึ่งไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้รับขนส่ง หรือ

(ข) ผู้รับขนส่งมีสิทธิ์โดยชอบในการได้รับสิทธิ์จากบุคลอื่นซึ่งมีสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลและผู้ที่ให้ข้อมูลโดยปราศจากข้อจำกัดในการใช้งานหรือการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ผู้รับขนส่งตกลงว่าจะรักษาความลับอย่างเคร่งครัดและจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวในเชิงพาณิชย์หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

8. การชดใช้ค่าเสียหาย

ผู้ใช้งานจะต้องชดใช้ค่าเสียหายและปกป้อง Loadfinder จากการเรียกร้องสินไหมทดแทน การเรียกร้อง การดำเนินการ การสูญเสียและค่าเสียหายต่างๆ (ซึ่งรวมถึงค่าเสียหายโดยตรง ค่าเสียหายโดยอ้อมและค่าเสียหายพิเศษ) จากผู้ใช้งานหรือบุคคลอื่นซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์หรือระบบของผู้ใช้งาน การละเมิดสัญญาฉบับนี้ของผู้ใช้งานหรือการละเมิดกฎหมายหรือสิทธิ์ของบุคคลอื่นของผู้ใช้งาน

9. ทรัพย์สินทางปัญญา

 • สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในส่วนของข้อมูล ข้อมูลดิบและข้อเท็จจริงต่างๆ ซึ่งได้รับการนำมาใช้งานหรือปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัด) ในส่วนของซอฟต์แวร์ เครื่องมือ โนว์ฮาว กระบวนการ เครื่องหมายการค้า โลโก้และข้อเท็จจริงอื่นใดจะยังคงถือเป็นทรัพย์สินแต่เพียงผู้เดียวของ Loadfinder หรือผู้ให้อนุญาตในการใช้สิทธิ์ของ Loadfinder ทั้งนี้ ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่า ผู้ใช้งานจะไม่เรียกร้องสิทธ์ กรรมสิทธิ์หรือผลประโยชน์ใดก็ตามในสิทธิ์ของทรัพย์สินทางปัญญาของ Loadfinder
 • การที่ผู้ใช้งานยื่นข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดก็ตามให้แก่ Loadfinder ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการร้องของานหรือการโพสต์อื่นใดบนเว็บไซต์จะถือว่า ผู้ใช้งานได้ให้การอนุญาตแก่ Loadfinder โดยอัตโนมัติในการใช้งานข้อมูลหรือข้อเท็จจริงดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
 • ผู้ใช้งานตกลงว่า การเข้าถึงเว็บไซต์และข้อเท็จจริงหรือข้อมูลใดก็ตามซึ่งมีอยู่ในเว็บไซต์จะได้รับการอนุญาตโดย Loadfinder ตามเงื่อนไขที่ว่า การเข้าถึงดังกล่าวถือเป็นการใช้งานของผู้ใช้งานเท่านั้น และการเข้าถึงดังกล่าวจะต้องไม่ได้รับการขาย ใช้งานหรือจำหน่ายซ้ำเพื่อวัตถุประสงค์อื่น
 • ผู้ใช้งานจะไม่ใช้วิธีการดึงข้อมูล (screen scraping) การทำเหมืองข้อมูล (data mining) หรือข้อมูลคล้ายคลึงอื่นใดในการใช้อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีในการรวบรวมและการสกัดข้อมูลในลักษณะที่คล้ายคลึงกันนี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อจุดประสงค์ในการนำข้อมูลที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ไปจำหน่ายซ้ำบนหรือผ่านสื่ออื่น เว้นเสียแต่ว่าจะได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Loadfinder

10. การบอกเลิกสัญญา

 • คู่สัญญาฝ่ายใดก็ตามสามารถบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้หากคู่สัญญาอีกฝ่ายละเมิดเงื่อนไขข้อใดก็ตามของสัญญาฉบับนี้และไม่สามารถแก้ไขการละเมิดดังกล่าวได้ภายในเวลาสามสิบ (30) วันนับจากได้รับการแจ้งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ได้ละเมิดสัญญา ทั้งนี้ Loadfinder สามารถบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทันทีหากผู้รับขนส่งไม่ได้คงไว้ซึ่งใบอนุญาต การจดทะเบียนหรือการประกันภัยที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย
 • คู่สัญญาฝ่ายใดก็ตามสามารถบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทุกเวลาไม่ว่าจะมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลก็ตามหากมีการแจ้งเตือนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อยสิบ (10) วันไปถึงคู่สัญญาอีกฝ่าย
 • เมื่อสัญญาฉบับนี้หมดอายุลงหรือเมื่อมีการบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ Loadfinder จะชำระเงินค้างชำระซึ่งเก็บในนามของผู้รับขนส่งจากผู้ส่งสินค้าสำหรับการส่งสินค้าซึ่งได้รับการยอมรับก่อนการหมดอายุหรือการบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ให้แก่ผู้รับขนส่ง ทั้งนี้Loadfinder มีสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินที่ยังค้างชำระทั้งหมดตามสัญญาฉบับนี้ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดในส่วนของความช่วยเหลือโดยสมเหตุสมผลจากผู้รับขนส่งและการแก้ไขตามความถูกต้องและตามกฎหมาย

11. ทั่วไป

 • การเยียวยาแก้ไขจะไม่ถูกำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจง เว้นเสียแต่จะมีการระบุไว้อย่างชัดเจนในสัญญาฉบับนี้ การกระทำการใดอันเป็นไปเกี่ยวกับการเยียวยาแก้ไขของ Loadfinder ตามสัญญาฉบับนี้จะไม่มีความแตกต่างไปจากการแก้ไขอื่นๆ ตามสัญญาฉบับนี้หรือการแก้ไขที่มีอยู่ตามกฎหมายหรือความถูกต้อง
 • ผู้รับขนส่งจะต้องไม่มอบหมายหรือโอนสิทธิ์ที่มีอยู่ของผู้รับขนส่งหรือมอบหมายข้อผูกพันต่างๆ ของผู้รับขนส่งตามสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนหากไม่ได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Loadfinder ความพยายามในการมอบหมาย โอนหรือมอบสิทธิ์ดังกล่าวจะถือว่าเป็นโมฆะหากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าดังกล่าว สัญญาฉบับนี้จะมีผลผูกพันและจะมีผลบังคับต่อผู้รับช่วงและผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
 • การดำเนินการหรือการชดใช้อย่างเป็นธรรม ไม่จำเป็นต้องมีการวางหลักประกันหรือค่าต่างตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากการแก้ไขอื่นๆ ทั้งหมดที่ Loadfinder มีสำหรับการละเมิดสัญญาฉบับนี้
 • หากข้อสัญญาข้อใดข้อหนึ่งของสัญญาฉบับนี้เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยการตัดสินของศาลหรืออำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง ข้อสัญญาที่เหลืออยู่ของสัญญาฉบับนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ตามเดิมในขณะที่ข้อสัญญาที่ได้รับผลกระทบจะต้องได้รับการแก้ไขเพื่อให้สามารถมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายได้

 

12. กฎหมายที่ใช้บังคับแก่สัญญา 

สัญญาฉบับนี้จะได้รับการบังคับใช้ เริ่มต้นและสิ้นสุดลงตามกฎหมายของประเทศไทย