นโยบายขอคืนบริการและค่าบริการ

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยละเอียด เมื่อใช้บริการของ

"LoadFinder" ชื่อ "LoadFinder" ( หรือ "เรา",  "ของเรา") เป็นบริษัทที่จัดตั้งและประกอบการตามกฎหมายไทย  ข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้จะผูกพันกับข้อกำหนดในการใช้บริการของ Load Finder ตาม http://www.LoadFinder.co.th (“Website”) (ซึ่งรวมกันหมายถึง “บริการ”)

  1. นโยบายยกเลิกบริการขนส่งสินค้า

เมื่อเข้าทำสัญญาแล้วไม่สามารถแจ้งยกเลิกบริการขนส่งสินค้าได้ เราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้า การขนส่งสินค้าจะดำเนินการอย่างระมัดระวังตามมาตราฐานการขนส่งของประเทศไทย เมื่อสินค้าเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย จะดำเนินการตรวจสอบวินิจฉัย เพื่อที่จะดำเนินการคืนค่าบริการ โดยที่ท่านต้องแจ้งให้ชัดเจนว่าต้องการ การบริการที่ระมัดระวังเป็นพิเศษ ขณะขนถ่ายสินค้าและขนส่งสินค้า หรือแจ้งว่า สินค้านั้น สามารถแตกหักเสียหายง่าย เราจะดำเนินการตรวจเช็คความเสียหายระหว่างการขนข้าย หรือขนส่งสินค้า ในกรณีที่สินค้านั้นไม่ถูกบรรจุแน่นสนิท

     2. การขอคืนเงินค่าบริการ

จะไม่มีการคืนเงิน เมื่อได้ทำการขนส่ง หรือได้รับสัญญา POD’s จากลูกค้าแล้ว หากลูกค้า ต้องการยกเลิก หลังจากได้ดำเนินการส่งสินค้าถึงมือผู้รับแล้วนั้น  ท่านอาจจะได้รับการพิจารณาคืนเงินบางส่วน ทั้งนี้ต้องขึ้นกับระยะทาง เวลาในการขนส่งตั้งแต่รับสินค้าจากจุดเริ่มต้น หากท่านได้รับการพิจารณาคืนเงินค่าบริการ เราจะคืนผ่าน Website หรือคืนตามวิธีการที่ท่าน ทำการจ่ายค่าบริการทางเรา

     3. ไม่สามารถสละสิทธิ์เรียกร้อง ความผิดพลาดหรือความล่าช้า จากการดำเนินการแก้ไข ไม่เป็นเหตุให้ต้องสละสิทธิ์ต่อการ แก้ไขนั้น ๆ

     4. การบังคับกฎหมาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ LoadFinder เป็นไปตามกฎหมายแห่งประเทศไทย

     5. เงื่อนไขเฉพาะ ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้ ไม่ถือเป็นการให้สิทธิ์พิเศษ หรือประโยชน์อื่นใด กับ บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง

     6. การเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข เราขอสงวนสิทธิในการการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายขอคืนบริการ และค่าบริการได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า จึงใคร่ขอให้ท่านอ่านข้อกำหนด และเงื่อนไขเป็นคราว ๆ ไป

หากท่านอยู่ในระหว่างการรับบริการ ในขณะที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว ท่านจะ ถูกผูกมัดด้วยนโยบายใหม่ที่ปรับปรุงแล้ว หากท่านไม่ตกลงในนโยบายใหม่ ขอให้ท่านหยุดการใช้บริการ ของ Website และบริการของเรา ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดของ LoadFinder